Velsignelser / Blessings

VELSIGNELSER

Ønsker du og velsignelser?

 Som regel ønsker alle å være velsignet. Velsignet med rikdom, visdom, gaver, talenter, familie, kjærlighet, en god jobb og en god helse. Vi ønsker til og med å bli velsignet hverdag med godt vær. Men hva er godt vær? Noen ønsker regn mens andre ønsker sol? For min del ønsker jeg også å være velsignet slik at jeg kan også være velsignelse for andre regn eller sol.

BLESSINGS

As a rule, everyone wants to be blessed. Blessed with wealth, wisdom, gifts, talents, family, love, a good job and good health. We even want to be blessed everyday with good weather. But what is a nice weather? Some  wish for rain, while others the sun. For my part, I also want to be blessed so that I can also be a blessing to otherr rain or shine.

SALIG

Ordet «salig» er blitt skrevet i mange steder i Bibelen. Det ordet bruker vi kanskje ikke mye nå for tiden, men det betyr lykkelig, heldig og misunnelsesverdig.

 I Salmene 112:1 står det «Salig er den som frykter Herren og har sin store glede i Hans bud.»

Altså…det er en betegnelse til å bli lykkelig. Vi skal frykte Herren og har skal ha en stor glede i hans ord. Vi har et valg å gjøre. Vi bør velge.

BLESSED

The word “blessed” has been written in many places in the Bible. The word blessed also means happy, fortunate, and enviable.

Psalm 112: 1 says, “Blessed is he who fears the Lord and has his great joy in His commandments.”

So… it is a term for being happy. We shall fear the Lord, and shall have great joy in his word. We have a choice to make. We should choose.

LIV OG DØD

I 5. Mosebok 30:19 står det: «Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve.

Selvfølgelig, ville ingen velge døden og forbannelsen.  Men kanskje på grunn av ikke mange tror på at Gud fins at det er derfor jorden er i en slik fatning? Corona viruset har tatt kontrollen isteden?

Jeg til og med som tror på Gud har lurt ofte hvorfor det er så mye elendighet og ondskap. Men jeg blir ofte minnet av Gud i hans ord at selv om jeg opplever mye elendighet, blir alt oversteget av hans godhet og kjærlighet. Og hvis jeg ser på naturen…ser jeg at alt han har skapt er vakkert. En velsignelse for øynene. Det er jo vi mennesker som ødelegger de.

 

LIFE AND DEATH

Deuteronomy 30:19 states: “I have set before you life and death, blessing and cursing. Then choose life so that you and your descendants can live.

Of course, no one would choose death and the curse. But perhaps because not many people believe that God exists, that is why the earth is in such a state? The Corona virus has taken control instead?

Even those who believe in God have often wondered why there is so much misery and evil. But I am often reminded of God in His words that even though I experience a lot of misery, everything is transcended by His goodness and love. And if I look at nature… I see that everything he has created is beautiful. A blessing for the eyes. It is we humans who destroy them.

FORSTÅR IKKE

Det er mange som sier at det er kjedelig å lese bibel og de forstår seg ikke mye av det, men hvis vi virkelig søker Gud og sannheten i hans ord vil han åpenbare seg for oss. Faktisk kan vi finne mye glede i det.  Jeg opplever jo det gang på gang. For i gudsord har jeg funnet frelse, trøst, håp og veiledning i hverdagslivet særlig når dagene har vært tøffe. Og når jeg føler meg tilsidesatt og uelsket noen ganger, minner Gud meg at jeg er elsket av han som har mer enn nok kjærlighet gi.

DO NOT UNDERSTAND

There are many who say that it is boring to read the Bible and they do not understand much of it, but if we really seek God and the truth in his word, he will reveal himself to us. In fact, we can find a lot of joy in it. I experience it again and again. For in the word of God I have found salvation, comfort, hope and guidance in everyday life, especially when the days have been tough. And when I sometimes feel neglected and unloved, God reminds me that I am loved by him who has more than enough love to give.

TRO

Ja, det handler faktisk om det. Troen kan flytte et fjell står det i Guds ord.  Det kan være sykdommer, økonomiske problemer, ekteskapsbrudd, arbeidsledighet, avhengighet av ulike rusmidler osv. Gud kan hjelpe oss å gå gjennom alt som plager oss med seier.

28 Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. 30 For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

Matteus 11:28-30

BELIEVE

Yes, it’s actually about that. Faith can move a mountain, it says in the word of God. It can be diseases, financial problems, adultery, unemployment, addiction to various drugs, etc. God can help us go through everything that bothers us with victory.

28 Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am humbled and lowly in heart. Then you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy, and my burden is light.

Matthew 11: 28-30

HVORFOR?

En dag mens jeg holdt på å fundere alt som skjer i mitt liv som jeg synes skulle være nok. Ikke bare det at jeg har mistet en datter på grunn av covid-19 virus, men også flere dødsfall av folk som har tilknytting til meg. I tillegg til ulike sykdommer i familien. Noen er til og med døende og jeg i tillegg har så mye som plager. Det er ikke ett ledd eller muskel som ikke er vondt og jeg bare så vidt klarer å mestre hverdagen min. Så har jeg spurt Gud om « hvorfor» det skjer mye elendighet i mitt liv. Hva skal det være godt for? Men jeg opplevde det slik at Gud sa i mitt indre at jeg fokuserer så mye på kroppen min og det som skjer her og nå i mitt og andres liv. Men livet som vi har nå her på jorden er bare forbipasserende.  Vi er her i dag og kan være borte i morgen. Og det jeg bør konsentrere med om er livet etter døden. Hvor jeg vil være hen? Og når det gjelder min datter som døde, hun har det bedre der hun er nå. Hvorfor jeg skal klage? I tillegg, ble jeg minnet av Gud hvor velsignet jeg er fortsatt i alle områder i mitt liv. Jeg bør heller konsentrere meg på de gode ting og stole på at Han vil aldri forlate meg. Og fremtiden kan jeg bare legge i hans trygge hender.

 1. mosebok 31:8
  «Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg.
  Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og
  mist ikke motet»

WHY?

One day while I was thinking about everything that is going on in my life that I think should be enough. Not only the fact that I have lost a daughter due to covid-19 virus, but also several deaths of people associated with me. In addition to various diseases in the family. Some are even dying and I too have so much that bothers my body. There is not a single joint or muscle that does not hurt, and I can only barely manage my everyday life. Then I asked God “why” a lot of misery happens in my life. What should it be good for? But I experienced  that God is saying in my heart that I am focusing so much on my body and what is happening here and now in my life and others’ lives. The life we ​​have now here on earth is only passing. We’re here today and may be gone tomorrow. And what I should concentrate on is life after death. Where do I want to go? And as for my daughter who died, she’s better off where she is now. Why I have to complain? In addition, I was reminded by God how I am still blessed in many areas of my life. I should rather concentrate on the good things than on the bad things and I should trust Him instead. He promised that He will never leave me. And the future? I can only put in his safe hands.

Deuteronomy 31: 8

‘The Lord himself will go before you. He will be with you.

He will not fail you or forsake you. Do not be afraid and

do not be discouraged »

Å GI

Har du noen gang tenkt at du har mer enn nok av deg selv og dine plager at du ikke har noe mer å gi til andre? Her i bloggverden, er det mange som plages med helsa, men de velsigner andre med å legge ut innleggene som gir livsglede til andre som opplever det samme. Små lyspunkter i hverdagen. Håper jeg er en av dem.

Et smil, en skulder å gråte, å lytte, oppmuntrende ord er noe vi kan gi som ikke koster penger. Og hvis vi har litt penger, kan vi donere eller gi støtte til «frontliners» eller til de som som er i nød. De er nok av de.

TO GIVE

Have you ever thought that you have more than enough of yourself and your troubles that you have nothing more to give to others? But here in the blog world, there are many who are bothered with health including me, but we can bless others by posting subjects that give joy of life to others who experience the same. Small bright spots in everyday life.

A smile, a shoulder to cry on, by listening, encouraging words are something we can give to others that does not cost money. And if we have some money, we can donate or give support to “frontliners” or to those that are in need. They are enough of them.

HVA NÅ?

Jeg vet ikke hva med deg…men jeg vil velge livet og velsignelse som Gud har å tilby for de varer her og nå og til evig tid.

WHAT NOW?

I do not know what about you… but I will choose the life and blessing that God has to offer here and now and forever.

 

 

 

 

0 kommentarer

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg