Frekke og utakknemlig folk!

10 Powerful Facts About the Cross of Christ & His Crucifixion

 Source  of the picture

Norsk / English below

MATTEUS 27:32-44

Jesus ble korsfestet

Frekke, utakknemlig folk, synes jeg da etter å ha lest dette kapitlet. Hvordan kunne de håne Jesus etter alle de gode gjerningene han gjorde? Han hang allerede i korset da selv om han var uskyldige …hadde de ikke hjerter?

 

Hva nå?

Det fikk meg til å tenke. I disse dager gjør fortsatt folk det. Stiller Jesus spørsmål som: « Hvis han er snill og god, hvorfor gjør han ikke noe av elendighetene i verden? Folk tror ikke på han. For mange, han er så uvirkelig. De vil ikke ta imot han som frelser og Herre heller. Jesus sa de som søker finner, de som spør, får svar og de som banker på, døren blir åpnet. Det handler om å tro.

Har stilt spørsmål

 Jeg har jo også vært en av dem som har stilt spørsmålene mange ganger.

« Hvor er du Gud?» Jeg tvilte, var veldig sint, vært bitter.  Og noen ganger kan jeg fortsatt lure…hvis det haglet av den ene og det andre. Jeg er takknemlig fordi Gud har er alltid tålmodig med meg.

Jesus led mye.

Ikke bare at han måtte tåle hån, spott og korsfestelse. Folk tvilte på han selv om de hadde sett de miraklene han gjorde. Hvordan kunne de være blinde? Jeg har også vært blind.

Kanskje like blinde som mange i dag? Av og til ser det ut som Jesus skylder folket alt. Det forventes at han skal komme til unnsetning når det er lidelser og elendighet eller når man trenger både den ene og det andre. Som geni i den magiske lampen. Som en slave. En som ble kalt når det trenges og legges vekk når man har fått det man ønsket. De fleste vil være sin egen Herre. Gjøre akkurat det som passer dem fordi det føles riktig.

Ondskap

Så mye ondskap i verden som egentlig ville ikke eksistere hvis folk hadde bare lyttet og adlød Gud. Han vil bare det beste for menneskeheten. Han skapte jo alt for at vi skulle ha det vi trengte for å overleve. Men selvfølgelig, man bør jo jobbe for føde. Man må jo plante for å høste. Det er derfor Gud har gitt menneskene alle de kroppsdelene, talentene og ressursene. For å bruke til ulike formål.

 

Bønn;

Herre, åpne hver og ens øyne til Ditt verk midt i elendighetene. Hjelp oss Dine barn til å vise til verden at vi har en Gud som både ser og hører og som gjør alt etter planen sin og for de beste for alle. La Din kjærlighet strømme til oss og gjennom oss hver dag.

Selv om vi ikke skjønner alt av elendighet og lidelser i verden, la oss skjønne hvem Du egentlig er. Og selv om vi engang blir hånet og skulle lide fordi vi tror på Deg, la oss ikke miste motet, håpet og glede.

 La oss sette søkelys på Deg. La Ditt lys fjerne det mørke tankene i oss.

Takk for at din fred kan overmanne kaoset i oss og rundt oss.

Takk for Din barmhjertighet. La oss vise barmhjertighet mot hverandre. Vis veien til dem som er i mørke gjennom oss dine barn.  

MATTHEW 27: 32-44

Jesus was crucified

Naughty, ungrateful people, I thought after reading this chapter. How could they mock Jesus after all the good deeds he did? He was already hanging on the cross then even though he was innocent… did they not have hearts?

 

What now?

It made me think. These days, people still do ask questions such as: “If he is kind and good, why does he not do something of the misery in the world? People do not believe in him. For many, he is so unreal. They will not accept him as Savior and Lord either.

Jesus said those who seek will find, those who ask will get answers, and those who knock, the door will be opened. But one has to believe.

 

Asked question

I have also been one of those who have asked the questions many times. “Where are you, God?” doubted, was angry, had been bitter. And sometimes I still wonder. If there are a lot of problems and difficulties that seem to keep coming all the time. I am just thankful that God had been patient with me.

Jesus suffered a lot. Not only that he had to endure mockery, mockery, and crucifixion. People doubted him even though they had seen the miracles he performed. How could they be blind?

As blind as many today. Feels like Jesus owes the people everything. It is expected that he will come to the rescue when there are suffering and misery or when one needs both. Like geni in the magic lamp. Like a slave. One who was called when needed and put away when one got what one wanted. Most people just believe in themselves or in people. Do exactly what suits them because it feels right.

 

Evil

So much evil in the world that really would not exist if people had just listened and obeyed God. He wants only the best for humanity. He created everything for us to have what we needed to survive.

But of course, one should work for food. Need to plant to harvest. That is why God has given people all those body parts, talents, and resources. To use for various purposes.

 

 

Prayer;

Lord, open each one’s eyes to Your work in the midst of misery. Help us Your children to show the world that we have a God who both sees and hears and who does everything according to his plan and for the best of all. Let Your love flows to us and through us every day.

Although we do not understand all of the misery and suffering in the world, let us understand who You really are. And even if we are once mocked and suffer because we believe in You, let us not lose heart, hope, and joy.

 Let us put the spotlight on You. Let Your light remove the dark thoughts within us.

Thank you that your peace can overcome the chaos in us and around us.

Thank you for your mercy. Let us show mercy to one another. Show the way to those who are in darkness through us your children.

 

8 kommentarer

Siste innlegg