AMID OUR BUSYNESS

 

KARENDAMMAN / A Lake

Hei på deg! Hvordan gikk det med dagen din?

Hos meg har det vært strålende vær og jeg og sussebassen  luftet oss en tur i den vakre naturen som fins overalt. Vel, alt blir jo ekstra vakrere når solen kaster sin glans på omgivelsene, ikke sant?

Vi fant blant annet en perle som heter Karendamman. Vakkert, ikke sant?

Hey, hey! How did it go down your day?

Here with us, there has been glorious weather today. So, my hubby and I explored the beautiful scenery, which is everywhere. Well, everything gets extra beautiful when the sun casts its shine on the surroundings, right?

We found a gem called Karendamman. Beautiful, isn’t it?

Jeg hadde på meg “Livsglede brille” som jeg fikk blant annet fra dem som sertifiserer ulike sykehjem. De jobber med ” Livsglede for de eldre”. Jeg var en av dem som holdt foredrag til et annet sykehjem. Jeg fortalte hvordan jeg jobber med ulike aktiviteter med de eldre. Jeg var sammen med sjefen min på sykehjemmet der jeg jobber. I dag, fant jeg ut at jeg skal bruke den ettersom den har påskens farge:)

I put on my yellow sunglass which I received from a committee that was certifying different nursing homes if they are giving the elderly enough activities in their everyday life. Since the nursing home, I am working for had been already certified, we’ve been asked to inspire another nursing home by telling them what we are doing. Today, I found out I’m going to use it because yellow is the Easter color here in Norway.

Deler mer bilder i morgen. Vil bare avslutte dagen med disse bilder:)

Hva har du gjort i dag?

Will share more pictures tomorrow. I just want to end  with some pictures:)

What have you been up to today?

 

En herlig dag med sussebassen

Ja, det må man si. Selv om denne kjerringa er ikke sprek lenger og sofaen er nesten hennes beste venn, men av og til må hun ut på tur med sussebassen. Og denne ettermiddagen, da endelig himmelen blitt blå, gikk vi ut en tur. Blir du med?

Vi gikk et sted som heter Bruholmen.

Himmel blå

Yes, you have to say that. Although this old lady is no longer strong and the couch is almost her best friend, but occasionally she has to go out for a walk with her sweetheart. And this afternoon, when the sky finally turned blue, we went out for a walk. Want to join us?

We went somewhere called Bruholmen.

The sky is a little bit cloudy

Det er ikke varmt, så mannen har kledd seg godt.

The weather was cold, so my hubby clothe himself well with winter overall.

Fjæra / low tide  

ferjebåt i sikte/ Ferry boat at the distance

den lille holmen / the small islet

snart solnedgang / Soon sunset

Plutselig kom det regn mens sola skinte og jeg let etter regnbue og fant den.

Suddenly, the rain came while the sun was shining, then I looked for the rainbow and found one:)

Turtelduene er fornøyd med turen…ca 2 kilometer:)

The lovebirds are happy with the trip.

Enn du? Skal du ut på en tur i dag?

How about you? Are you going for å walk today?

Dårlig dag ble en fin dag allikevel/ A bad day turned to be a good one after all

English text below:

Har du noen gang våknet en morgen og følte at dagen blir ikke bra? I dag, følte jeg det. Våknet med dundrende hodepine etter bare to timer søvn i natt. Jeg skulle ønske ” Tornerose hadde litt søvn til overs til meg” tenkte jeg. Jeg var kvalm og svimmel i tillegg til mine kroppssmerter som var trofast hos meg.

Men jeg hadde en chatt avtale med mine barnebarn på filippinene og jeg måtte bare gjøre det. Smilte selv om hodet gikk i rundt. Jeg var bare glad for at de ville snakke med meg. Etter det, spiste jeg litt frokost og tok sterke doser med hodepinetabletter. Jeg la meg til sofa og ble liggende til tolv tiden. Fikk noen minutters søvn.

Etterpå kom mannen hjem fra sin formiddagstur og ville ha lunsj. Så jeg laget vårruller fra gårsdagens rester mens mannen stekte biffkarbonader og chips. Det var kombinert lunsj og middag.

Jeg hadde noen vårrullpapir til overs og da tenkte jeg å lage dessert av det. Banan, litt sukker og pakket i vårrullpapir og stekte i airfyer. Og med is at åt, begynte dagen min å bli bedre. Mannen min syntes at isen var mer enn nok dessert.

Etter lunsjen fant jeg ut at jeg måtte plante vårplantene jeg kjøpte fra hagelandet sist torsdag. Det kostet bare 29kr per brett med ti stykker. Mannen min mener at det er for tidlig å plante ut ennå, men jeg sa at hvis de ikke overlever, spiller det ingen rolle. Det var da ikke så dyrt.  Påskeliljer kostet 50kr for 5 potter. Så jeg ba mannen min til å bli med meg på butikken slik at han kunne bære tunge sekker av jord for meg til bilen. Snill som mannen min er, ble han med selv om han hadde lyst til å ta middagshvil etter maten.

Her er resultatet! Håper dem overlever for jeg har nemlig ingen grønne fingre. 

Mens jeg holder på å plante vårplantene, kom blomsterbilen til gårdsplassen og leverte blomster. Skjønte ikke noe for verken jeg eller mannen min har bursdag. Men vår kjære datter i Oslo sendte oss påskehilsen. Og det varmet hjertene til mor og far selvfølgelig.

Avslutter med dagens ord fra kalenderen i dag:

Har du begynt å plante vårplanter i potter?

Hva har du spist til middag i dag?

In English

Have you ever woken up one morning and felt that the day is not going to be well? Today, I felt it. Woke up with a throbbing headache after only two hours of sleep last night. I wish “Sleeping Beauty had some sleep left over for me,” I thought. I was nauseous and dizzy in addition to my body aches that were faithful to me.

But I had a chat appointment with my grandchildren in the Philippines and I just had to do it. Smiled although my head was dizzy. I was just thankful they wanted to talk to me. After that, I ate some breakfast and took strong doses of headache tablets. I lay down on the couch until twelve o’clock. Got a few minutes of sleep.

Afterward, my hubby came home from his morning trip and wanted lunch. So I made spring rolls from yesterday’s leftovers while he fried beef hamburger and chips. It was a combined lunch and dinner.

I had some spring roll paper leftover and then I thought of making dessert from it. Banana, a little sugar and wrapped in spring roll paper, and fried in the air fryer. And with the ice cream that ate, my day started to get better. My husband thought the ice cream was more than enough dessert.

After lunch, I found out that I had to plant the spring plants I bought from the flower shop last Thursday. It only cost NOK 29 per tray with ten pieces. My husband thinks it’s too early to plant out yet, but I said that if they do not survive, it does not matter. It was not that so expensive. Daffodils cost NOK 50 for 5 pots. So I asked my husband to come with me to the store so he could carry heavy bags of soil for me to the car. Kind as my husband is, he joined even though he wanted to take a siesta after dinner.

While I was planting the spring plants, the flower truck came to the courtyard and delivered flowers. I did not understand anything because neither I nor my husband has a birthday. But our dear daughter in Oslo sent us the Easter greeting. And it warmed the hearts of mom and dad of course.

HAR DU EN PLAN? / DO YOU HAVE A PLAN?

English version below

Hva har du planlagt i det siste? Føles det at det ikke nytter å planlegge i det hele tatt på grunn av pandemien? Vi har en usynlig fiende (covid-19) som kan dukke opp hvor som helst og når som helst. Redd? Frustrert?

Mange hadde mistet jobb, kjære og mange ting. Men noen hadde vært kreative og funnet arbeid å gjøre midt i pandemien. Noen sparte penger fra reisepenger og kjøpte eiendom i stedet. Nettprat har vært populært nå for tiden. Mange har dannet chatgrupper og har mer tatt kontakt med familie og venner enn før. Jeg har i hvertfall gjort det. Folk lærte å være tålmodige og være kreative.

Uansett hva, må vi fortsette å leve. Jobbe, spise, ha det gøy i vår nå begrensede verden.

Reise er nå bare en drøm for mange, selv om noen ikke bryr seg. Det er mange som allerede har bestilt billetter for å reise til andre steder for å tilbringe påsken.

Selv om verden vår hadde blitt redusert, kan vi fortsatt planlegge. Vi kan planlegge hva vi skal spise. Planlegge hva slags frø vi kan så siden det er vår, hvis vi er interessert i planter. Vi kan planlegge hvilke bøker vi kan lese nå i påske for eksempel eller begynne med å skrive, tegne osv. Planlegge hva vi skal blogge er jo også en ting. Livets små gleder kan gjøre et under til noen som er deprimert på grunn av frarøvet friheten. 

 

Her i Norge kan vi fortsatt gå ut i naturen, i motsetning til andre land som er fullstendig «lockdown».. Naturen er gratis å se. Frisk og kald luft har vi nok i Norge. Dra en tur ved sjøen eller fjellturer. Elv og innsjøer er overalt. Vårens skjønnhet spirer. Mye fint å se. Det er ikke dårlig vær, bare dårlige klær, sier de.

Vi kan planlegge forskjellige hjemme aktiviteter med barn. Det er millioner av ideer på internett.

Hva med å gjøre gode gjerninger? Vi kan planlegge det også. Kanskje vi kan ringe en venn? Vi kan sende noen et hjemmelaget kort eller gi økonomisk hjelp? Det er fortsatt lov å ha en eller to besøkende, så vi kan fortsatt besøke fortsatt noen.

 

Uansett, Gud har også en plan for oss: Han sa: For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jeremia 29:11

Så hvis du blir deprimert i din situasjon akkurat nå med begrensede ressurser og frihet, vær ikke forferdet fordi det beste er ennå ikke kommet. Gud hadde lovet å velsigne oss … så vi kan bare fortsette å jobbe av hele vårt hjerte. Vi kan fortsatt håpe på en lys fremtid og har grunn til å smile.

 

What have you been planning lately? Does it feel that it is no use to plan at all because of the pandemic? We have an unseen enemy (covid-19) that can strike anywhere and anytime. Afraid? Frustrated?

Many had lost jobs, loved ones, and many things. But some though had been creative and find works to do in a pandemic. Some saved the money for traveling and bought property instead. Online chat has been popular nowadays that many had been connecting more with each other than before. People learned to be patient and be creative.

 

No matter what, we must continue living. Work, eat, have fun in our now limited world.

Travel is now only a dream for many, although some do not care. There are many who already booked tickets to travel to other places to spend Easter.

 

Well, although our world had been reduced, we can still plan. We can plan what we are going to eat. Plan what kind of seeds we can sow since it is springtime if we are interested in plants.

 Here in Norway, we can still go out in nature, unlike other countries that are totally lockdown. Nature is free for the taking. Fresh and cold air, free for everyone. Seaside or mountainside.  River and lakes are everywhere. The beauty of spring is sprouting. There are no bad weather, only bad clothes, they say.

We can plan different home activities at home with kids. There are millions of ideas on the internet.

 

How about doing good deeds? We can plan that too. Maybe we can call a friend? Send someone a card or financial help? It is still allowed to have one or two visitors, so we still visit someone.

 

Anyway, God has also a plan for us: He said:  For I know the plans I have for you,” declares the LORD, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11

 

So, if you are getting depressed in your situation right now with limited resources and freedom, be not dismay because the best is yet to come. God had promised to prosper us…so we continue to work with all our heart. We can still hope for a bright future and have reason to smile.

 

 

TO ALL THE WOMEN OUT THERE!

Min søster delte disse sitater i vår chat gruppe som også en annen delt til henne. Sitatene inspirert meg og jeg deler derfor. Kanskje noen blir inspirert av disse damene i bibelen.

My sister shared these quotes to our chat group which was also shared with her by someone. I believed it can inspire someone out there like it inspired me too. So, I am sharing:) Maybe you will be inspired too from these women in the Bible.

 

HVEM LYVER?

HVEM LYVER?

Har du lurt på hvor du kan finne sannheten? Fordi verden presenterer oss mange ting som hevder å være sannheten. Som om hvis vi tar et bestemt legemiddel, vil det løse hårtapsproblemet, vekttapsproblemet, søvnproblemet, depresjonen og så videre. Noen ganger hjelper det, noen ganger ikke! Hva med « hvis du følger rådene mine, blir du rik, berømt eller vakker»?

 Mange politikere hevder at de snakker sant, og de har løsningene for alle problemer, men de har ikke. Vi hører mye hverdag fra ulike kanter. Det kan være sladder, informasjon, lærdom, historier eller nyheter. Vi kan vel ikke tro blindt på alt de andre forteller til oss? Kanskje du hørte fra andre at du kan ingenting, og du trodde? Og så gjorde du ikke noe med ditt liv? Sannheten for andre, men ble også din fordi du trodde på det?  Hvem skal vi tro på, og hvem er det som ikke lyver? Har du hørt om ulven i fåreklær?

 I dag leste jeg noe fra Morgenbladet.no « KAN VI UTELUKKE GUD? Religionenhistoriker, kulturhistoriker og kjemikeren svarer.

Det står i begynnelsen av innlegget. 

Kan noen forskere i det hele tatt utelukke religion/gud? Og om svaret er nei, burde ikke alle mennesker da enten være agnostikere eller troende? Forskning tilsier for eksempel at The Big Bang har funnet sted. Men religion og forskning trenger vel ikke nødvendigvis utelukke hverandre? The Big Bang kan vel like gjerne ha blitt satt i kraft av en større skaper? Eller?

Gå in i linken hvis du er interessert å lese hva de mener om sannheten og Gud.

I løpet av min levetid på 59 år har jeg hørt mye, lest mye og lært mye. Det viktigste jeg har lært var at det er bare Gud som taler sannhet og ikke lyver. Folk kan si at Gud gjør det, og at Han ikke gjør det Han hadde lovet, og at Han ikke bryr seg. Men hvem kan forklare eller fatte tankene om Den allvitende, all-mektige Gud og hans plan for hver enkelte? Han er skaperen, og vi er bare kreasjonene? Alt skal skje i hans timeplan som vi mennesker ikke har ikke peiling på.

Han hadde allerede vist sin makt ved å skape oss og universet. Og det er orden i alt Han hadde skapt før menneskene begynte å administrere og endret eller prøver å endre det Gud hadde skapt.

Skapelsene begynte å skape deres egne teorier og tror på dem isteden. Det var der problemene startet. Det blir krig og elendighet. Maktkamp overalt. Hver og en har sine egne teorier og sannhet at en kan bli fortvilet.

Som sagt, vil jeg heller tro på Guds sannhet fordi for meg er Gud den eneste som kan lede meg til den rette veien.  I tillegg, ønsker jeg å være sammen med Han som er hellig og rettferdig enn å være på den andre siden som jeg ikke kunne stole på. Fordi folk mislykkes. Jeg mislykkes. Milliarder av mennesker har forskjellige meninger og man vet ikke hvem man skal tro på. Så da er det bedre å holde seg til Guds sannhet som er fullkommen og rettferdig etter min mening.

Gud har skrevet kjærlighets brev til oss:

Kjære Deg,

Himmelen er ditt hjemland. Og der skal jeg forandre ditt fornedringslegeme og gjøre det likt mitt herlighetslegeme for alle ting er under meg. Så vær hellig som jeg er Hellig.

Av nåde er du frelst, ved tro. Det er min gave til deg. Du er mitt verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som jeg forut lagt ferdig for at du skal vandre i dem.

Jeg er verdens lys og hvis du tror på meg, du skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys. Og lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet.

Blir i meg og la mine ord blir i deg, så du kan bære mye frukt. Du kommer til å bære Åndens frukt som er kjærlighet, glede, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet.

Hilsen,

Gud

(Ordene er fra Efeserne, Filipperne, Johannes og Galaterne)